ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มี.ค. 59 นักเรียนทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
นักเรียนทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตั้งแต่เวลา 07.00-15.30 น.
ชุดพละ